שבע ברכות לנכדת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ז' שבט תשפ"ד - ירושלים תובב"א